welcome-text

An Independent Thai Law Firm 

 

สำนักกฏหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นสำนักงานกฏหมายอิสระแห่งประเทศไทย และตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นมาในพ.ศ.2529 ก็มีความเติบโต และก้าวหน้าขึ้น ในด้านการให้บริการเต็มรูปแบบทางด้านกฏหมาย ซึ่งรวมถึงด้านการตรวจคนเข้าเมือง, การจ้างงาน,ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดเก็บภาษี และการตลาด การเงิน การลงทุนในตลาดแบบต่างๆ สำนักกฏหมายเดชอุดมแอนด์แอสโซซิแอทส์ ยังเป็นทางเลือกของนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งทางสำนักกฏหมายเดชอุดมแอนด์แอสโซซิแเอทส์จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่การลงทุน การจดทะเบียนของนิติบุคคลและให้คำปรึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนในองค์กรราชการเช่น กรมการค้า และ กรมทรัพย์ท์สินทางปัญญา

 

เริ่มตั้งแต่สำนักกฏหมายเดชอุดมได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งซึ่งก็คือ ท.ค.เดชอุดม ไกรร์ฤทธิ์ มีความต้องการที่จะให้สำนักกฏหมายของไทย มีมาตรฐานการทำงานในระดับนานาชาติและสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายสำนักกฏหมายอื่นๆ ในต่างประเทศ และสามารถที่จะให้บริการด้านกฏหมายพิเศษต่างๆซึ่งต้องการความรู้เฉพาะด้าน ในวันนี้ สำนักกฏหมายเดชอุดมแอนด์แอสโซซิเอทส์ ได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศไทยและยังเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวงการกฏหมายในระดับสากล สำนักกฏหมายของเดชอุดมมีการให้บริการคำปรึกษาด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการให้บริการตามปกติของบริษัทแล้ว สำนักกฏหมายเดชอุดมยังมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทคดีต่างๆ และการเจรจาต่อรองด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฏระเบียบระหว่างประเทศ และกฏระเบียบของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI ) หอการค้านานาชาติ (ICC ) และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)

 

สำนักงานกฏหมายเดชอุดมแอนด์แอสโซซิแอทส์ในปัจจุบัน สามารถมให้บริการกับลูกความได้ทั่วโลกและเป็นสมาชิกของเครือข่ายทนายความสากล (International Lawyer Network หรือ ILN) ตั้งแต่ พ.ศ.2533 โดยเครือข่ายที่มีจำนวนทนายความมากกว่า 5,000 คน ใน 66 ประเทศ

newletter

Charn Issara Tower I, 9/Fl. 942/142-3 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand
Tel (66) 2233-0055, 2233-0068 Fax (66) 2236-6681, 2233-0227, 2233-0097.

Copyright © 2016 Dej-Udom & Associates – All Rights Reserved.