ผู้ก่อตั้ง


PROFESSIONALS

Founder

Law Firm in Bangkok, Thailand

Dej-Udom Krairit, Esq.

Founder and Managing Director

Dej-Udom Krarit

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์
ทนายความ / Attorney-at-Law
อายุ – อายุ 74 ปี
วุฒิการศึกษา – ศาสตราจารย์พิเศษ (สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (24 กรกฎาคม 2560)
– นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552),
– เนติบัณฑิตไทย (2512),
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2511)
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน
งานด้านวิชาชีพกฎหมาย
– อนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาล
ยุติธรรม, International Court of Arbitration,
International Chamber of Commerce – ICC, และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
– อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
(2546-2549), (2549-2552) และ (2556-2559)
– อดีตเลขาธิการ (2548-2552) และกรรมการฝ่าย ต่างประเทศเนติบัณฑิตยสภา (2556-2559)
– กรรมการเนติบัณฑิตยสภา (2563-ปัจจุบัน)

งานด้านวิชาการ
– ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตร์)
– ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(นิติศาสตร์) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อดีตอาจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา และสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
งานด้านบริหาร
– อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 – 2552)
– อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
– อดีตรองประธานคนที่สองคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (2556-2557)

ง’งานด้านนิติบัญญัติ
– อดีตสมาชิกวุฒิสภา (2554-2557)
– อดีตกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (2554-2556)
– อดีตประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐฯ วุฒิสภา (2555-2557)
– อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550

งานด้านสิทธิมนุษยชน
– อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ
– อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ

งานบริการสังคม
– ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย (2560-ปัจจุบัน)
– ประธานกองทุนสัญญาธรรมศักดิ์ (2556-ปัจจุบัน)
– อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560-2561)
– กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560-2561)
– กรรมการมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ (2559-ปัจจุบัน)
– รองประธานกรรมการมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2558-ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ชื่อ ประถมาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
– ประกาศเกียรติคุณ 2007 Rule of Law Award จาก American
Bar Association
– ประกาศเกียรติคุณทนายความดีเด่นวันทนายความ 20 ก.พ. 55

อาชีพ – ประกอบวิชาชีพทนายความ (2511-ปัจจุบัน)
– ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดและบริษัทในเครือ

 

Charn Issara Tower I, 9/Fl. 942/142-3 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand
Tel (66) 2233-0055, 2233-0068 Fax (66) 2236-6681, 2233-0227, 2233-0097.