ทรัพย์สินทางปัญญา

 

MORE ABOUT OUR IP DEPARTMENT
TRADEMARKS
PATENTS
IP COMMERCIALIZATION
IP CREATION
CONTACT US NOW!

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจโลกวันนี้บริษัท จะต้องมีการป้องกันและทำการค้าอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางปัญญาโครงสร้างสถาบันและกฎหมายทั้งหมด ที่เดชอุดมแอนด์แอซโซซิแอทส์ ที่มีการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศจึงมีมาตรการในการปกป้องและบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) สิทธิและจัดการทุกด้านเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทย รวมทั้งการยื่นขอใบอนุญาต การต่ออายุ การบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ รูปแบบและสิทธิบัตร ตลอดจนเป็นผู้ดูแลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในทุกประเทศอาเซียน โดยผ่าน บริษัทในเครือ นอกจากนี้เดชอุดมแอนด์แอซโซซิแอทส์ยังมีแผนกฟ้องร้องให้คำแนะนำทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญในทางแพ่งและทางอาญา กรณีทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย และ บริษัทยัง มีความสัมพันธ์ในการทำงานใกล้ชิดกับตำรวจ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกระทรวงยุติธรรม

 

ในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายหลักมาจากความมุ่งมั่นทางการเมือง ที่จะพิจารณาการปฏิรูปกฎหมายที่สำคัญเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ และการสร้างความตระหนัก ต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ซึ่งกรณี IP จะถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาอาชีพและผู้พิพากษาสมทบซึ่งถูกคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุม การป้องกัน สำหรับเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร การออกแบบ และรูปแบบและการออกแบบวงจรรวม กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ อำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคั่งค้างของคดี ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาเบิร์นที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ข้อตกลงเกี่ยวกับ Patent Cooperation Treaty ในปี 2552 และอยู่ในขั้นตอนของการเป็นสมาชิกของมาดริด พิธีสารว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

Charn Issara Tower I, 2/Fl. 942/69 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand
Tel (66) 2233-0055, 2233-0068 Fax (66) 2236-6681, 2233-0227, 2233-0097.

Copyright © 2016 Dej-Udom & Associates – All Rights Reserved.