การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

 

MORE ABOUT OUR IP DEPARTMENT
TRADEMARKS
PATENTS
IP COMMERCIALIZATION
IP CREATION
CONTACT US NOW!

การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

เดชอุดม แอนด์แอซโซซิแอทส์& หุ้นส่วน จะช่วยให้ลูกค้ามีการบูรณากาด้านการบริหารจัดการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีศักยภาพและเป็นระบบดึงค่าจาก R & D ค่าใช้จ่าย กระตุ้นการซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา จากผลการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ บริษัท สามารถสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความปลอดภัยในการทำกำไรของธุรกิจที่มีอยู่ และเพิ่มผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผลกำไรทางธุรกิจ โดยการสร้างความสัมพันธ์จากความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความเชื่อมั่นระหว่างทีมงาน เดชอุดมแอนด์แอซโซซิแอทส์ & หุ้นส่วน IP มีผู้ที่ทำงานใน R & D, ทางทรัพย์สินทางปัญญา มีความก้าวหน้าในการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ทีม IP สามารถช่วยในขั้นตอนการพัฒนาและจะประเมินว่ามีนวัตกรรมใด ๆ ในกระบวนการและการติดต่อไปยังโรงงานของลูกค้าและห้องปฏิบัติการเพื่อกา นี้ จะช่วยให้ทีมงานทรัพย์สินทางปัญญาสามารมองเห็นปัญหาใด ๆ และให้คำแนะนำลูกค้าผ่านกระบวนการที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและวิธีการในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความปลอดภัย

 

การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

  • คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
  • ต่ออายุ
  • ออกแบบโลโก้และเครื่องหมายการค้า
  • การนำเครื่องหมายเดิมมาใช้ใหม่
  • ประดิษฐ์การแข่งขัน IP และนวัตกรรมกลยุทธ์
  • ระดับความมีส่วนร่วมของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจ
  • กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการรวมถึงรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและการตลาดเป้าหมายนิยาม
  • ดำเนินการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการวิจัยและพัฒนา
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์หลายปีและรายงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตลาดแนวนอนที่แข่งขันและการเปรียบเทียบการแบ่งส่วนตลาดที่อยู่ใกล้เคียงและตลาดที่เริ่มใหม่รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้

 

Contact: Dr. Poondej Krairit | Email: ip@dejudom.com | Telephone: (66) 2233 0055

Charn Issara Tower I, 2/Fl. 942/69 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand
Tel (66) 2233-0055, 2233-0068 Fax (66) 2236-6681, 2233-0227, 2233-0097.


Copyright © 2014 Dej-Udom & Associates – All Rights Reserved.